Reštaurovanie kamenného ústupkového portálu vo svätyni

bty

Koncom roka 2018 bola ukončená prvá etapa prác spojených s prezentáciou ústupkového kamenného portálu svätyne nášho chrámu, ktorú predstavovalo reštaurovanie zachovaných kamenných článkov portálu, ktorý bol nájdený pri sondážnom pamiatkovom výskume v roku 2015.  Portál pochádzajúci zo 14.storočia bol zamurovaný v 18. storočí v čase barokizácie interiéru kostola, kedy vzhľadom na veľkosť nového barokového oltára bol zriadený nový vstup do sakristie.

Reštaurátorské práce realizované v druhom polroku 2018 boli zabezpečované Mgr.art. Štefanom Siváňom hlavne vďaka získaniu dotácie z Ministerstva kultúry SR  dotačnom programe “Obnov si svoj dom”, ktorú získala naša farnosť v roku 2018 na tento projekt v celkovej výške 6.000,-€.  Celková cena zrealizovaných reštaurátorských prác v roku 2018 na obnove tohto portálu a priľahlých omietok predstavuje sumu 6.500,-€.

Po očistení pôvodnej kamennej hmoty a zistení jej stavu, bola za účasti zástupcu KPÚ Košice dohodnutá prezentácia portálu v pôvodnej hmote bez dopĺňania chýbajúcich častí.

Na práce realizované v roku 2018 bude nadväzovať v roku 2019 prekládka elektroinštálácie do úrovne pod kamenný prah portálu a následná realizácia jeho uzavretia a výslednej prezentácie na ktorú bude spracovaná samostatná dokumentácia podliehajúca schváleniu KPÚ Košice.

Priebeh reštaurátorských prác zabezpečovaných v roku 2018 bol dozorovaný pracovníkmi KPÚ.

Realizáciou tejto obnovy sa ukončila ďalšia časť obnovy kamenných článkov nášho chrámu, ktorá by mala v roku 2019 pokračovať obnovou gotických sedílií nachádzajúcich sa na náprotivnej stene presbytéria.

Na uvedené práce požiadala naša farnosť  o finančnú pomoc z uvedeného dotačného programu pre rok 2019 Ministerstvo kultúry SR.