Reštaurovanie stien a klenieb presbytéria rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Gelnici – 1. Etapa

Program: Obnovme si svoj dom
Podprogram 1.1: Obnova kultúrnych pamiatok
Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1
Doba realizácie: august – december 2021
Výška dotácie: 30 000 EUR
Spolufinancovanie: min. 1 500 EUR

Zámer projektu:
Zámerom projektu je realizácia ďalšej etapy komplexnej obnovy rímskokatolíckeho kostola
Nanebovzatia Panny Márie v Gelnici, ktorú predstavuje reštaurovanie klenieb uzáveru
presbytéria v ktorom bola reštaurátorským prieskumom potvrdená existencia pôvodnej
stredovekej výmaľby v rozsahu umožňujúcom jej prezentáciu vo výslednej forme
obnovy priestoru svätyne.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.logo-min