Architektonicko-historický výskum nášho chrámu

PRIES 01minV roku 2014 získala naša farnosť dotáciu z fondu Ministerstva kultúry SR vo výške 9.000,-€ určenú na realizáciu architektonicko – historického výskumu Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Gelnici, ktorého realizácia je nevyhnutným predpokladom pre postupnú komplexnú obnovu nášho chrámu. V rámci týchto prác zabezpečovaných v druhom polroku 2014 bolo zrealizované zameranie kostola, prieskum jeho podzemných konštrukcií georadarom, architektonicko – historický prieskum spojený i so sondážnymi prácami, dendrologické datovanie drevených konštrukcií ako v neposlednom rade i archívny výskum v dnes dostupných archívnych zdrojoch. Tieto práce zabezpečované širším kolektívom pod vedením hlavnej riešiteľky výskumu ing.arch.Magdalény Janovskej z Levoče sú zamerané na ozrejmenie historických súvislostí vzniku nášho chrámu, jeho architektonicko-stavebného vývoja ako i na určenie hlavných zásad jeho budúcej pamiatkovej obnovy. V rámci skúmania podzemných konštrukcií bola lokalizovaná poloha krypty vo svätyni chrámu ako i polohy ďalších základových konštrukcií pochádzajúcich z odstránených častí pôvodných častí stavby. Prvá etapa realizovaných prieskumov bola ukončená na konci roku 2014. Dňa 04.12.2014 sa konala komisionálna prezentácia dosiahnutých výsledkov za účasti pracovníkov Krajského pamiatkového úradu. Samotný výskum už v jeho prvej etape doniesol závažné zistenia osvetľujúce vznik nášho chrámu a jeho väzby na pôsobenie rehole dominikánov na území nášho mesta v 13.storočí. Realizovaný výskum tak výrazne prispeje i  k poznaniu širších dejinných súvislostí  vo vzťahu k dejinám mesta a i poznaniu histórie pôsobenia rehole dominikánov na našom území.

V priebehu roka 2015 budú výskumné práce pokračovať doplnením archívnych výskumov ako i reštaurátorskými výskumami kamenných častí pamiatky. Výsledky realizovaných výskumných prác by mali v ucelenej podobe byť prezentované verejnosti na samostatnej výstave plánovanej v priestoroch Baníckeho múzea v októbri 2015, ktorá by mala byť venovaná novým poznatkom viažúcim sa k histórii nášho chrámu.

Tieto snaženia nadväzujúce na už realizovanú obnovu portálu vstupu kostola a reštaurovanie plastiky sv.Barbory sú vedené snahou o postupnú a k historickému významu adekvátnu pamiatkovú obnovu nášho chrámu ako i snahou o rozšírenie nášho poznania súvislostí jeho vzniku, vývoja a poznania jeho historických hodnôt.