Reštaurátorský výskum kamenných článkov svätyne

00V druhej polovici roka 2015 bol realizovaný reštaurátorský výskum dochovaných kamenných článkov svätyne nášho kostola. Realizátorom výskumu, ktorý obsahuje i návrhy na reštaurovanie predmetných súčastí interiéru chrámu bol Mgr.Štafen Siváň. V rámci výskumných prác došlo na základe schválenia KPÚ Košice i k odkrytiu neskorogotického kamenného portálu objaveného v stene svätyne v rámci architektonicko historických výskumov realizovaných v roku 2014. Zabezpečené práce umožnia v budúcnosti pristúpiť k samotnému reštaurovaniu týchto najstarších dochovaných súčastí interiéru kostola, ktoré by malo byť realizované postupne. Zaujímavosťou zrealizovaných reštaurátorských výskumov je i odkrytie fragmentu dochovanej stredovekej výmaľby na stene uzáveru presbytéria, ktorá bude predmetom ďalšieho bádania. Predmetné práce realizované v roku 2015 bolo možné realizovať vďaka získaniu dotácie z Ministerstva kultúry SR v rámci dotačného programu „Obnov si svoj dom“ vo výške 3.000,-€.

Zrealizované práce sú ďalším príspevkom k poznaniu historických hodnôt a vývoja nášho kostola ako i k príprave realizácie jeho obnovy.

 

 

autor fotografií Mgr.art.Š.Siváň