Reštaurovanie kamenného ústupkového portálu južného vstupu

00

V poslednom novembrovom týždni roku 2017 boli ukončené reštaurátorské práce na obnove kamenného ústupkového portálu južného vstupu do nášho chrámu.

Tieto práce boli realizované Mgr.art. Štefanom Siváňom i vďaka získaniu dotácie z Ministerstva kultrúry SR  dotačnom programe “Obnov si svoj dom”, ktorú získala naša farnosť v roku 2017 pre tento projekt v celkovej výške 5.000,-€.

Po očistení pôvodnej kamennej hmoty od cementových krycích vrstiev a zistení jej stavu, bola za účasti zástupcu KPÚ Košice dohodnutá prezentácia portálu v pôvodnej hmote s minimalizáciu dopĺňania chýbajúcich častí ako i o odstránení druhotnej výplne jeho vrcholu, čím je možné ho teraz vnímať v jeho pôvodnom tvare a výzore aký mal pred jeho premiestnením do dnešnej polohy.

Na práce realizované v roku 2017 malo nasledovať v roku 2018 osadenie nového dverného otvoru tohto vstupu, ktorého riešenie bude umožňovať prezentáciu tohto kamenného portálu. Tento zámer sa však nepodarilo v roku 2018 zrealizovať vzhľadom na akútnu nutnosť realizácie sanácie kamenného oporného múru dvora fary a výšku predpokladaných výdavkov na uvedenú sanáciu, ktorej začiatok je plánovaný na jar 2019. Do toho času daný vstup bude naďalej uzavretý provizórnou stenou s provizórnymi dverami, ktoré umožnia využívanie daného vstupu do času osadenia definitívnych dverí.

Z toho dôvodu prosíme všetkých o pochopenie s týmto dočasným riešením i ďakujeme za strpenie uzavretia tohto vstupu v priebehu realizácie reštaurovania portálu v roku 2017.

Realizáciou tejto obnovy sa ukončila ďalšia časť obnovy kamenných článkov nášho chrámu, ktorá by mala v roku 2018 pokračovať obnovou gotického portálu, ktorý bol objavený v stene medzi svätyňou a sakristiou a bol zamurovaný v 18. storočí v čase barokizácie interiéru kostola.

Na uvedené práce požiadala naša farnosť  o finančnú pomoc z uvedeného dotačného programu pre rok 2018 Ministerstvo kultúry SR.