Reštaurátorský prieskum stien a klenieb svätyne a jej výmaľba

PR 03 V roku 2020 získala naša farnosť dotáciu Ministerstva kultúry SR v rámci dotačnej schémy “Obnov si svoj dom” na realizáciu reštaurátorského prieskumu stien a klenieb presbytéria nášho chrámu v celkovej výške 7.000,-€.

Naša farnosť zabezpečí z vlastných prostriedkov v rámci tohto projektu výstavbu lešenia v celom priestore presbytéria. Po vyhodnotení daného prieskumu realizovaného pod vedením reštaurátora Mgr.Štefana Siváňa je zámerom farnosti využiť dané lešenie k realizácii vyčistenia a následnej výmaľby celého priestoru svätyne ako i k vyčisteniu hlavného oltára Nanebovstúpenia Panny Márie.

Keďže sa jedná o finančne náročný projekt s odhadovaným rozpočtom okolo 20.000,-€ naša farnosť organizuje finančnú zbierku na jeho podporu o ktorej je možné sa informovať v sakristii farnosti, prípadne u jej duchovného správcu alebo sa jej je možné zúčastniť milodarom zaslaným na bankový účet farnosti : IBAN – SK51 0900 0000 0001 0137 8635. Do správy pre prijímateľa by sme Vás prosili uviesť text: “Obnova svätyne” a meno darcu.

Za každú finančnú či duchovnú alebo i fyzickú podporu tohto projektu a prejavenú pomoc Vám vopred ďakujeme.

Realizácia týchto prác, ktorých začiatok je plánovaný na druhú polovicu augusta, hneď po odpustovej slávnosti, si vyžiada uzavretie svätyne na minimálne dva a pol mesiaca. V tejto veci prosíme veriacich a návštevníkov nášho chrámu o pochopenie z toho vznikajúcich obmedzení.

 

Realizácia tejto etapy je nevyhnutným predpokladom pre nájdenie výslednej formy prezentácie celého priestoru svätyne, kde potupne do toho času bola realizovaná v posledných rokoch reštaurátorská obnova kamenných článkov – gotický portál, sakristie, kamenné sedílie.  Pri realizácii architektonicko-historického výskumu (arch.Janovská 2014) bol v jednej sonde nájdený zvyšok fragmentu stredovekej maľby a z toho dôvodu v súčinnosti s KPÚ Košice bolo rozhodnuté, že je nevyhnuté v tejto etape uzavrieť zrealizované výskumné práce v svätyni reštaurátorským prieskumom jej stien a klenieb, čím by sa vyjasnila nálezová situácia, ktorá by mala byť podkladom k nájdeniu výslednej formy prezentácie toho najvýznamnejšieho historického priestoru nie len sídla ale i celého regiónu Dolného Spiša.
Doteraz postupne na seba nadväzujúce zrealizované výskumné a i reštaurátorské práce realizované od roku 2012 jednoznačne potvrdzujú kultúrno-historickú hodnotu tejto pamiatky, ktorej základy jej dnešnej podoby môžme datovať do 14.storočia. V rámci týchto prác boli zrealizované v posledných rokoch reštaurátorské obnovy kamenných sedílí (2019) a gotického ústupkového kamenného portálu objaveného v štvrtom poli severnej steny presbytéria (2018).

Svätyňa nášho chrámu, kde by mal byť realizovaný reštaurátorský prieskum stien a klenieb,” tvorí východný uzáver dispozície, má pozdĺžny pôdorys (dlhší a užší ako trojlodie), ale širší ako hlavná loď, na východe polygonálne ukončený 3 stranami nepravidelného 8-uholníka. Zaklenutá je 4 poliami krížovej rebrovej klenby (v polygóne v tvare hviezdice) s kamennými klinovými vyžľabenými a zoseknutými rebrami, v miestach kríženia s kruhovými hladkými svorníkmi (celkom sú 4 svorníky). Rebrá sa zbiehajú do 12 polkruhových prípor, ktoré dosadajú cez rozšírenú skosenú pätku na spodnú časť profilovaných zväzkových prípor s pätkami dnes už amorfného tvaru. Medzi príporami prechádza vo výške podokennej rímsy oddeľujúca kamenná rímsa na južnej a severnej stene. Priestor je
presvetlený v južnej stene 3 prevýšenými lomenými okennými otvormi, so šikmými osteniami a parapetmi, okná majú v oblúkoch kamenné kružby nad 2-osovými výplňami členenými 1 kamenným prútom. V kamennej
časti okien sú osadené vitráže. Okná sú situované v 3 západných osiach južného obvodového múru. Na nich vo východnom poli ďalej nadväzuje pole s trojdielnou kamennou sedíliou a nad ňou je umiestnené kruhové
okno. Vo východnom múre polygónu je rovnaké okno s lomeným oblúkom ako sú okná na južnej strane, zaslepené a ponechaný ja iba otvorený kruhový vetrák v najvyššom bode. Na juhovýchodnej stene polygónu je v osi umiestnené zabudované kamenné dvojpriestorové pastofórium, uzatvárané dvojkrídlovou kovanou mriežkou a na vrchu
ukončené kružbou so štvorlístkom, posadeným na dvoch mníškach. V treťom poli severného múru svätyne od západu je situovaný pravouhlý vstupný otvor do sakristie, ktorý má kamenný ozdobný barokový kamenný
portál s dvojkrídlovými barokovými dverami. Nad kamennou rímsou na severnej stene je v každom zo štyroch polí nástenná maľba v podobe obrazu s rámom. Podlaha je taktiež kamenná ako v trojlodí a oltárny priestor je zvýšený o jeden stupeň oproti západnej časti. Tu je umiestnený pevný ambon a neogotický oltár s drevenými stupňami v podobe drevného pódia, na južnej strane rozšíreného o priestor pre kreslá” (popis svätyne arch.Janovská 2014).