Reštaurátorský prieskum stien a klenieb svätyne – ukončenie prác v roku 2020

S03

V roku 2020 získala naša farnosť dotáciu Ministerstva kultúry SR v rámci dotačnej schémy “Obnov si svoj dom” na realizáciu reštaurátorského prieskumu stien a klenieb presbytéria nášho chrámu v celkovej výške 7.000,-€.

Tieto práce boli ukončené v 11/2020.  Naša farnosť zabezpečila z vlastných prostriedkov v rámci tohto projektu výstavbu lešenia v celom priestore presbytéria.

Prieskum zrealizovaný pod vedením reštaurátora Mgr.art. Štefana Siváňa potvrdil existenciu vzácnych stredovekých malieb na všetkých stenách a klenbách presbytéria v rozsahu a stave umožňujúcom ich reštaurovanie a následnú prezentáciu. Vzhľadom na nesporný historický význam týchto nálezov i v širšom kontexte gotickej nástennej maľby v sakrálnom priestore, dokumentujúcich pôvodnú historickú podobu nášho chrámu bolo komisionálne za účasti pracovníkov Krajského pamiatkového úradu Košice (KPÚ) doporučené farnosti pristúpiť v budúcich rokoch k postupnému reštaurovaniu daných stredovekých malieb.

Z toho dôvodu nedošlo k pôvodne plánovanej výmalbe stien svätyne v tomto roku. Farnosť po záverečnom vyhodnotení týchto nálezov a zabezpečení príslušných rozhodnutí KPÚ sa bude v budúcom roku uchádzať o získanie finančnej odpory z grantových schém Ministerstva kultúry SR na 1.etapu reštaurovania týchto malieb, ktoré by sa mali reštaurovať po jednotlivých ucelených etapách v nasledujúcich rokoch.

Tento stav, možno na niekoľko rokov po sebe, bude pravdepodobne  znemožňovať využívanie celého priestoru svätyne, ako i ukončenie úpravy stien a ich výmalby. To si vyžiada pochopenie a podporu zo strany farnosti. Výsledkom tohto snaženia bude však prezentácia nálezov nesmiernej historickej hodnoty, ktoré sa tak opäť po niekoľkých  storočiach stanú viditeľnou súčasťou interiéru svätyne chrámu. Táto obnova bude prirodzeným pokračovaním niekoľkoročnej snahy finančne podporovanej i zo strany Ministerstva kultúry SR o reštaurátorskú obnovu jednotlivých súčastí kostola, vedúcu k prezentácii jeho historických hodnôt a k postupnej ucelenej rekonštrukci interiéru nášho chrámu.

Niektoré z nálezov dokumentujeme nižšie na fotografiách Mgr.art.Š.Siváňa

S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12