REKONŠTRUKCIA OPORNÉHO MÚRA PRI RÍMSKOKATOLÍCKOM KOSTOLE NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Poskytovateľ:           Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5,  817 382 Bratislava 15

Doba realizácie:        máj 2019 – júl 2019

Výška dotácie:          20 000,00 EUR

Spolufinancovanie:  16 915,29 EUR

Celkový rozpočet:    36 915,29 EUR

Zámer projektu:

Realizáciou projektu s využitím účelovej dotácie MF SR sa odstránil havarijný stav ohradového kamenného oporného  múra, ktorý je situovaný v blízkosti národnej kultúrnej pamiatky Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie. Kamenné murivo bolo následkom presakovania dažďovej vody zo svahu značne  narušené, miestami vyduté, s vypadanými kameňmi. Oporný múr bol sanovaný, sčasti aj kompletne vymenený s použitím  pôvodného materiálu a pieskovca z regionálneho lomu. Za sanovanými konštrukciami  bol zrealizovaný  drenážny  zásyp do hĺbky 1,5 m s odvedením dažďových vôd. V rámci prác boli zrealizované kanalizačné rozvody odvádzajúce dažďové vody z okolitých striech do verejnej kanalizácie.

„Realizované  s finančnou podporou Ministerstva financií Slovenskej republiky“.

 

min-fin